Casada garancia 2018-05-07T14:31:11+02:00

Tisztelt Vásárlónk!

A CASADA Hungary Kft. által Magyarországon forgalomban hozott masszázs-készülékek, fitnesz termékek és wellness termékek jótállási feltételei.

A CASADA Hungary Kft. (7622 Pécs Siklósi út 22.) az általa importált és Magyarországon kiskereskedelmi forgalomba értékesített termékekre, a 151/2003. (IX.22.), illetve 72/2005: (IV.21.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott, a rendelet előírásai szerint. Egyes termékek esetén a Casada Hungary Kft. a törvényben előírtnál hosszabb jótállást ill. garanciaidőt is vállal, melynek mértéke a Jótállási jegyen kerül rögzítésre. A 3. évtől a jótállás kizárólag a javításhoz szükséges alkatrészek rendelkezésre bocsátását jelenti és nem tartalmazza a helyszíni kiszállás, szállítás és javítás felmerülő költségeit. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem korlátozza.

Amennyiben a megvásárolt termékkel kapcsolatban bárminemű meghibásodást észlel, szíveskedjék azt a Hibabejelentő Űrlapon jelezni a Központi Ügyfélszolgálatunk felé. A Casada Hungary Kft. szakemberei a magyar jogszabályoknak megfelelően és a vásárlók érdekeit messzemenően figyelembe véve intézkednek panaszának orvoslásáról. A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel és az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (a fogyasztó nevével és címével, a termék egyedi azonosítására alkalmas adatokkal, dátummal és bélyegzővel ellátott számla vagy pénztárgép blokk) érvényesítheti, ezért azokat őrizze meg.

Elveszett jótállási jegyet csak abban az esetben tudunk pótolni, ha a fogyasztó az adásvételi szerződés megkötését és annak dátumát, az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal igazolja. Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának pontos feltüntetését az eladó részére előírt rovatokban, a jótállási rovatban és a jótállási szelvényeken. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, a hivatalos számla vagy pénztárgép blokk hiánya ill. a fogyasztó részéről történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét és ennek következtében a garancia elvesztését vonja maga után.

Eljárás vita esetén:

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek a keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat. 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet.

Jótállási felelősség kizárása:

< Kopó alkatrészek, mint pl. huzatok, bőrbevonatok, burkolatok
< 75 DB-es motorzaj, 30 cm távolságról
< Nem rendeltetésszerű használatból származó elhasználódás
< Nagyüzemi vagy üzleti használat
< Takarítószerek használata esetén, amiket a Casada nem engedélyezett
< Hegyes vagy éles tárgyak okozta sérülések
< Környezeti hatások: extrém nedvesség, fény vagy hőmérséklet
< Tudatok károkozás, lopás, túlterhelés vagy baleseti kár
< Háziállatok, hősugárzók és vihar okozta sérülések vagy szennyeződések
< Szennyeződések, mint pl. test-és hajápoló
< Sav, oldószer vagy alkoholtartalmú szerek használatából adódó sérülések
< A készülék hitelesítéssel nem rendelkező ember általi felnyitása és javítása
< A használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
< Elemi kár, természeti csapás
< Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

Tanúsítvány:

Minőségtanúsítás:
A termékeink megfelelnek a 23/2016. (VII.7.) és a 31/1999 GM-KHVM rendeleteknek